flag Судова влада України
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Аналіз стану роботи із зверненнями громадян в Апеляційному суді Вінницької області у 2016 році

 

       Основним правовим актом, що регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, права громадян на участь в управлінні державними справами є  Закон України  № 393/96-ВР від 2 жовтня 1996 року  "Про звернення громадян" (із змінами і доповненнями) – (далі – Закон).

         Дія цього Закону не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений кримінальним процесуальним, цивільно-процесуальним, трудовим законодавством, законодавством про захист економічної конкуренції, законами України "Про судоустрій і статус суддів" та "Про доступ до судових рішень", Кодексом адміністративного судочинства України, Законом України "Про запобігання корупції".  

       Відповідно до вимог Закону, Указу Президента України “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” від 07.02.2008 р. № 109, Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою КМУ від 14 квітня 1997 року № 348 (із змінами), Апеляційний суд Вінницької області здійснює заходи, спрямовані на всебічний розгляд звернень громадян, оперативне вирішення порушених у них питань.

       Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. Таке роз’яснення висвітлено у статті 3 Закону.

       Діловодство за зверненнями громадян ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається на працівників відділу діловодства та обліку звернень громадян – канцелярію (далі – відділ діловодства).

  Звернення громадян реєструються в автоматизованій системі документообігу суду та реєстраційно-контрольних картках у день їх надходження. Попередній розгляд звернень та строк їх надходження до безпосередніх виконавців не повинні перевищувати одного робочого дня.

        Протягом 2016 року до апеляційного суду надійшло 98 звернень  громадян (за 2015 рік – 110), які подавалися особисто або через уповноважених осіб, надходили поштовим та електронним зв’язком. У звітному періоді запроваджена електронна форма звернень громадян, що розроблена відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» і розміщена на офіційному веб-сайті суду.

      Усі звернення громадян, що надходять до суду, підлягають обов’язковій класифікації за видами, встановленими статтею 3 Закону, а саме: пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги.

      Із загальної кількості звернень (у порівнянні з  даними за 2015 рік) надійшло 54 (55,1%) скарги проти 47, значно зменшилась кількість заяв -  42  (42,8%) проти 61,  кількість пропозицій не змінилась - 2 пропозиції (2%).

      6 звернень протягом року надійшло з Апарату Верховної Ради України, по одному зверненню з Генеральної прокуратури України та Верховного Суду України, ще 2 звернення надійшло з ДСА України та її територіального управління у Вінницькій області.

      Серед звернень 12 (12,2%) є колективними. Анонімні звернення на адресу апеляційного суду протягом звітного періоду не надходили. 10 отриманих судом звернень є повторними, дублетні звернення відсутні.

      Апеляційним судом забезпечується кваліфікований, неупереджений, об’єктивний та своєчасний розгляд звернень громадян, оперативне вирішення порушених у них питань. Із загальної кількості звернень  44 (44,8%) розглянуто у термін до 15 діб. На момент проведення аналізу нерозглянутих звернень немає.

     В переважній більшості звернень порушено питання щодо недотримання суддями як місцевих судів, так і апеляційного суду норм матеріального та процесуального права, притягнення суддів або працівників судів до відповідальності – 26 звернень (26,5%). Як правило, такі вимоги спричинені невдоволеністю авторів звернень результатами розгляду справи, ухваленням завідомо незаконного, на думку скаржників, рішення або ж намаганням шляхом написання скарг вплинути на хід судового розгляду.

       З приводу надання правової оцінки процесуальним діям суддів у справі звернуто увагу заявників на гарантовані статтями 126 та 129 Конституції України незалежність та недоторканність суддів. Процесуальні порушення, якщо такі  мають місце при розгляді справи суддею, можуть бути предметом оскарження лише в установленому процесуальним законом порядку. Оскарження у будь-який спосіб діяльності суддів щодо розгляду та вирішення справи поза передбаченим процесуальним законом порядком не допускається.

      У 7 зверненнях громадяни зверталися до голови апеляційного суду з вимогою щодо особистого втручання в розгляд справи, забезпечення здійснення неупередженого та об’єктивного правосуддя в суді першої та апеляційної інстанцій, що виходить за межі повноважень голови суду. Заявникам роз’яснено, що викладені у зверненні вимоги не ґрунтуються на положеннях чинного законодавства з огляду на перелік повноважень голови апеляційного суду, окреслених статтею 29 Закону України  «Про судоустрій і статус суддів».

      У відповідях на 5 звернень, які містили незгоду з ухваленими рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій, звернуто увагу громадян, що апеляційний суд здійснює контроль за законністю судових рішень виключно в процедурі апеляційного провадження шляхом надання правової оцінки дотримання судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права при розгляді і вирішенні справ. Висновок щодо законності та обґрунтованості винесення судового рішення апеляційної інстанції може бути наданий лише Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

     Серед інших звернень, що надійшли на адресу суду, також порушено питання щодо:

- зволікання з направленням справи до суду апеляційної інстанції – 4;

- порушення строків розгляду справ - 1,

- неналежної організації роботи судів, перешкоджання в доступі до правосуддя – 13;

-  надання інформації по справі та отримання копії судового рішення – 5;

-  неотримання відповіді на попереднє звернення – 1


      Порівняно з аналогічним періодом минулого року, зменшилось надходження повторних звернень - 10 проти 15, що складає 10,2% від загальної кількості звернень.

      Три звернення за результатами їх розгляду вирішено позитивно,    6 звернень направлено за належністю відповідно до вимог Закону, про що повідомлено заявників. Два звернення, які є повторними, залишено без розгляду з підстав, визначених у пункті 2 статті 8 Закону, 3 звернення повернуто заявникам відповідно до вимог статті 7 Закону з відповідними роз'ясненнями.

       Протягом звітного періоду до суду надійшло 4 звернення від народних депутатів України та 1 депутатський запит. Апеляційним судом надано обґрунтовану відповідь із посиланням на роз’яснення, що містяться в Постанові Пленуму Верховного Суду України «Про незалежність судової влади» від 13 червня 2007 року № 8 та Рішенні Конституційного Суду України від 19 травня 1999 року № 4-рп/99.

        В Апеляційному суді Вінницької області розроблено та затверджено графіки особистого прийому громадян керівництвом суду. Прийом громадян здійснюється у визначені дні та години. Графік прийому громадян розміщено на інформаційному стенді, до якого мають доступ громадяни, що звертаються до апеляційного суду, а також на веб-сторінці суду. Облік особистого прийому громадян  фіксується у відповідних журналах, які відповідають встановленій формі та введені до номенклатури справ суду.

      Особлива увага під час проведення особистого прийому приділяється зверненням інвалідів та учасників бойових дій, осіб, які потребують соціальної допомоги та підтримки.

      Так, протягом звітного періоду керівництвом суду під час особистого прийому розглянуто 34 звернення громадян, з них: головою суду - 28, заступниками голови суду та секретарями судових палат - 6.

       Під час особистого прийому керівництвом суду надаються вичерпні та вмотивовані роз’яснення щодо реалізації прав громадян шляхом звернення до суду, строки і порядок оскарження судових рішень,  порядок поновлення строку на оскарження тощо.

       Добре організований особистий прийом громадян, уважне ставлення не тільки керівництва суду, але й працівників апарату сприяє зменшенню кількості заяв і скарг, що надходять до суду.

       Випадків оскарження у суді рішень, ухвалених Апеляційним судом Вінницької області за зверненнями громадян, у звітному періоді не встановлено.