flag Судова влада України
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Аналіз стану роботи із зверненнями громадян в Апеляційному суді Вінницької області за 2014 рік

 

        Аналіз стану роботи суду з розгляду звернень громадян, що надійшли протягом   2014 року, проведено відповідно до плану роботи Апеляційного суду Вінницької області на І півріччя 2015 року.

       Згідно вимог Закону України «Про звернення громадян» кожен громадянин має право звернутися до державних органів з відповідними зауваженнями, скаргами, пропозиціями, що стосуються їх діяльності, а також заявою чи клопотанням стосовно реалізації своїх політичних, соціально-економічних, особистих прав і законних інтересів та скаргами про їх порушення.

 

     Дія цього Закону не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений кримінальним процесуальним, цивільно-процесуальним, трудовим законодавством, законодавством про захист економічної конкуренції, законами України "Про судоустрій і статус суддів" та "Про доступ до судових рішень", Кодексом адміністративного судочинства України", Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".  

 

      Право на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів надано громадянам і статтею 40 Конституції України.

      Діловодство за зверненнями громадян в суді ведеться згідно з Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (із змінами та доповненнями).

      Усі звернення, що надходять до суду, приймаються та реєструються у день їх надходження. Облік звернень громадян ведеться окремо від інших видів документів, як шляхом автоматизованої реєстрації, так і на реєстраційно-контрольних картах.

     Двічі на рік проводиться аналіз роботи із зверненнями громадян.

     Протягом звітного періоду до суду зверталися громадяни із усними зверненнями, про що зроблено відповідні записи в журналах прийому громадян. Дані журнали прошиті, пронумеровані, підписані головою суду та скріплені печаткою.

     З метою належної організації особистий прийом громадян проводиться головою суду, його заступниками та секретарями судових палат відповідно до затвердженого графіку, який розміщено на офіційному веб-сайті апеляційного суду.

       Особлива увага під час проведення особистого прийому приділяється зверненням інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб, які потребують соціальної допомоги та підтримки.

       Протягом 2014 року на особистий прийом до керівництва суду звернулося                  67 осіб (проти 32 осіб у 2013 році).

       У зверненнях, отриманих на особистому прийомі, найбільше порушувалися такі питання як незгода з винесеними судовими рішеннями (40 звернень) та скарги на дії суддів (10) . Також серед порушених у зверненнях були питання щодо зволікання із розглядом справи (2), з приводу роз’яснення рішення суду (1), щодо неналежної, на думку заявника, організації роботи суду (1).

       Усі звернення було розглянуто керівництвом суду невідкладно на особистому прийомі громадян, заявникам надано вичерпну відповідь.

     Звернення до суду надходили також поштовим зв’язком, електронною поштою та подавалися громадянами особисто.

      У 2014 році спостерігалося значне збільшення кількості отриманих на адресу суду звернень громадян - 121 звернення проти  54 у 2013 році. З них отримано:

від фізичних осіб – 97;

від юридичних осіб – 9;

колективних звернень – 12

     Протягом звітного періоду на адресу суду надійшло  3 депутатських звернення.

     З Апарату Верховної Ради України надійшло 3 звернення, 1 звернення отримано з Адміністрації Президента України.

      Із загальної кількості поданих звернень 2 визнані дублетними, 4 звернення надійшли повторно.

     Найбільшу кількість отриманих звернень становлять скарги - 73, також надійшло 43 заяви та 2 пропозиції.

     Причини, з яких громадяни звертаються до суду з заявами та скаргами є досить різноманітними. Серед них найбільшу кількість складають :

      - скарги на дії або бездіяльність суддів місцевих  судів та апеляційного суду при здійсненні судочинства – 45;

     -  скарги на порушення строків розгляду справи – 10;

     - скарги на порушення норм матеріального та процесуального права при здійсненні судочинства – 6;

     - звернення з приводу незгоди з винесеним судовим рішенням - 7;

     - заяви щодо сприяння у об’єктивному та неупередженому розгляді справи -7

      З приводу порушення строків розгляду справ було з’ясовано, що в одному випадку дійсно мало місце порушення визначених у ЦПК України строків  розгляду цивільної справи. Це стало можливим як з об’єктивних причин, так і через неправильну організацію роботи судді. Факт порушення доведено до відома голови суду та судді, якому було вказано на допущені порушення норм процесуального права та наголошено на необхідності  найшвидшого вирішення  справи.

      В ході перевірок встановлено, що тривалий розгляд більшості справ обумовлено об’єктивними причинами: неявка учасників судового процесу, заявлені клопотання, відводи, призначення експертиз тощо.

      Що стосується оскарження процесуальних дій судді (суду), то такі звернення в більшості випадків є наслідком правової необізнаності та нерозуміння громадянами норм цивільно-процесуального та кримінально-процесуального законодавства.  Більшість таких звернень стосуються оскарження судових рішень і ґрунтуються на доводах, що можуть бути перевірені лише судом вищої інстанції в порядку, передбаченому процесуальним законодавством. Таким громадянам роз’яснено їх право на оскарження.

      Доволі часто громадянами у зверненнях піднімаються питання, які не входять до компетенції апеляційного суду, зокрема про проведення перевірки та з’ясування фактів, що свідчать про порушення суддями присяги, наявності підстав для притягнення суддів до дисциплінарної або кримінальної відповідальності та відкриття дисциплінарного провадження за вказаними у зверненні фактами. Заявникам надані роз’яснення, що порядок вирішення звернень зі скаргою щодо поведінки судді, яка може мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді, врегульовано Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

      П’ять (5) звернень стосувалися неналежної організації, на думку заявників, роботи суду, 3 з них визнані обґрунтованими, висловлені в них зауваження взяті до уваги.  На оперативних нарадах з працівниками суду постійно наголошується на підтриманні належного рівня роботи суду з метою запобігання надходженню обґрунтованих скарг та заяв.

      Протягом звітного періоду зареєстровано 2 звернення, в яких містилися пропозиції щодо покращення роботи суду. Керівництво апеляційного суду намагається дотримуватися принципу відкритості у своїй діяльності та використовувати думку учасників судового розгляду для поліпшення роботи суду. Пропозиції щодо удосконалення роботи  виносяться на збори суддів та працівників апарату суду та в більшості випадків знаходять своє позитивне вирішення.

     Так, у вказаному періоді завдяки зверненням громадян було кардинально змінено принцип призначення до розгляду судових справ з метою дотримання прав громадян на своєчасне вирішення поданих апеляційних скарг; удосконалена робота цивільної палати, зокрема щодо ефективного використання залів судових засідань складом апеляційного суду.

    

       Протягом року громадяни зверталися до апеляційного суду із зверненнями про надання роз’яснення щодо їх  права на захист,  з приводу незгоди з отриманою відповіддю на попереднє звернення, за роз’ясненням рішення,  щодо сприяння у видачі судових рішень судами першої інстанції тощо.

      Два (2) звернення повернуті громадянам без розгляду, оскільки з їх змісту неможливо встановити суть порушених питань, що унеможливлює прийняття обгрунтованого рішення за результатами їх розгляду. Три (3) звернення також повернуті заявникам у зв’язку з тим, що вони не відповідають вимогам чинного законодавства України, а саме ст. 5 Закону України «Про звернення громадян».  Ще в одному (1) зверненні підняті заявником питання належать до компетенції ТУ ДСА України у Вінницькій області, на адресу якого і було направлено дане звернення для здійснення перевірки та надання відповіді заявнику.

 

      Слід зазначити, що всі звернення, які надійшли до суду протягом 2014 року, розглянуті та по ним надані відповіді у встановлені законодавством строки. Розгляд звернень, які не потребували додаткового вивчення проведено у 15-денний термін, а ті, що потребували детальної перевірки – у термін не більше одного місяця від дня їх надходження. На кінець звітного періоду нерозглянуті звернення відсутні.

 

     Забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, порушених у них проблем, оперативне їх вирішення, реалізація законних прав та інтересів громадян постійно знаходяться під контролем голови апеляційного суду, його заступників та керівника апарату суду. 

 

 

     28.01.2015 р.

 

 

Начальник відділу діловодства

 

та обліку звернень громадян – канцелярії                                     А.М. Островська