flag Судова влада України
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Вінницької області

НАКАЗ

 

9 жовтня  2017 р.                           м. Вінниця                                          №46/2-05

 

Керуючись п. 2 ст. 29 Закону України "Про судоустрій і статус суддів",  на виконання  вимог п. 4 Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання  і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою КМ України від 19 жовтня 2016 року №736,  відповідно до вимог ч. 2 ст. 6, ст. 9 Закону України "Про доступ до публічної інформації", наказу голови апеляційного суду від 1 лютого 2017 р. №3/2-05 "Про комісію з питань роботи із службовою інформацією в Апеляційному суді Вінницької області",  з метою організації та впорядкування в апеляційному суді роботи з документами, що містять службову інформацію, -

Наказую:

  1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Апеляційному суді Вінницької області, що додається.
  2. Керівникам структурних підрозділів апарату апеляційного суду забезпечити облік, зберігання, використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію в апеляційному суді.
  3. Оприлюднити наказ на офіційному веб-сайті апеляційного суду.
  4. Виконання п. 3 наказу покласти на головного спеціаліста із забезпечення зв'язків з засобами масової інформації
  5. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділу діловодства та обліку звернень громадян – канцелярії апеляційного суду.

 

В. о. голови суду                                                                             О.С. Панасюк

 

  

 

 

        ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Апеляційного  суду

Вінницької області
від 09.10.2017 р. №46/2-05

 

ПЕРЕЛІК 
відомостей, що становлять службову інформацію

в Апеляційному суді Вінницької області

 

Загальні положення

  1. Відповідно до вимог Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою КМ України від 19 жовтня 2016 року №736, Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Апеляційному суді Вінницької області (далі – Перелік відомостей), є єдиною формою реєстрації цих відомостей, що утворюються в Апеляційному суді Вінницької області.

З часу оприлюднення Переліку відомостей на офіційному веб-сайті Апеляційного суду Вінницької області керівництво апеляційного суду забезпечує захист і правову охорону відомостей, які зареєстровані в ньому.

Перелік відомостей формується комісією апеляційного суду з питань роботи із службовою інформацією на підставі пропозицій керівників структурних підрозділів апеляційного суду та з урахуванням вимог ч. 2 ст. 6, ст. 9 Закону України "Про доступ до публічної інформації", і подається на затвердження голові апеляційного суду.

У разі включення до Переліку відомостей інформації, яка не відповідає критеріям і вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 6, ст. 9 Закону України "Про доступ до публічної інформації", або порушення встановленого порядку віднесення інформації до службової - заінтересовані громадяни та юридичні особи мають право оскаржити відповідні  рішення комісії апеляційного суду з питань роботи із службовою інформацією у судовому порядку.

  1. Реєстрація відомостей у Переліку відомостей є підставою для надання документу чи іншому матеріальному носію інформації, що містить ці відомості, грифу обмеження доступу "Для службового користування".
  2. Зміни та доповнення до Переліку відомостей вносяться комісією апеляційного суду з питань роботи із службовою інформацією не пізніше одного місяця з дня одержання пропозицій керівників структурних підрозділів апеляційного суду.
  3. Комісія апеляційного суду з питань роботи із службовою інформацією організовує та здійснює заходи щодо перегляду та приведення грифа обмеження доступу "Для службового користування" матеріальних носіїв службової інформації, що зберігаються в апеляційному суді, у відповідність до вимог ч. 2 ст. 6, ст. 9 Закону України "Про доступ до публічної інформації". Такі заходи здійснюються на плановій основі або за рішенням голови апеляційного суду, в разі потреби, але не рідше одного разу на рік.

Перегляд  грифа обмеження доступу "Для службового користування" матеріальних носіїв службової інформації здійснюється з метою його підтвердження або скасування у зв'язку із:

- змінами, внесеними до Переліку відомостей, на підставі яких матеріальним носіям службової інформації надано гриф обмеження доступу "Для службового користування";

- закінченням строку дії рішення про віднесення інформації до службової;

- передачею матеріальних носіїв службової інформації на архівне зберігання;

- втратою актуальності службової інформації;

- рішенням суду;

- зверненням інших підприємств, установ, організацій, які передавали або яким були передані такі матеріальні носії службової інформації. 

 

Відомості, що становлять службову інформацію

 

Номер

пункту

 

Зміст відомостей, що становлять службову інформацію 

Строк дії рішення про віднесення інформації до службової (у роках) 

 

Суб'єкти апарату  суду, керівниками яких подані пропозиції про віднесення інформації до службової

1

2

3

4

1.      Кадрова робота.

1.1

Відомості, що містяться в особових справах суддів, працівників апарату суду, службовців

 

75

Відділ з питань персоналу

2.      Загальне діловодство та архівна справа.

2.1

Відомості за сукупністю всіх показників про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони службової інформації, володіння якими дає змогу заінтересованій стороні ініціювати витік службової інформації в суді

 

 

3

Відділ діловодства та обліку звернень громадян – канцелярія суду

2.2

Відомості про результати службових розслідувань в зв’язку з втратою документів і справ, розголошенням відомостей, що становлять службову інформацію

 

 

3

Відділ діловодства та обліку звернень громадян – канцелярія суду

3.      Охорона державної таємниці, секретне діловодство та архівна справа.

3.1

Відомості про планування заходів з охорони державної таємниці

 

5

Режимно-секретний відділ

3.2

Відомості про організацію  охорони державної таємниці та забезпечення режиму секретності, в тому числі у разі настання особливого періоду, введення правового режиму надзвичайного стану або у разі виникнення загрози захоплення матеріальних носіїв секретної інформації

 

5

Режимно-секретний відділ

3.3

Відомості за сукупністю всіх показників про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони, пропускного та внутрішньооб’єктового режиму,  володіння якими дає змогу заінтересованій стороні ініціювати витік службової інформації та державної таємниці в суді

 

 

5

Режимно-секретний відділ

3.4

Відомості про результати квартальних перевірок наявності секретних документів і справ

 

5

Режимно-секретний відділ

3.5

Відомості про результати службових розслідувань в зв’язку з втратою секретних документів і справ, розголошенням відомостей, що становлять державну таємницю, порушенням вимог режиму секретності

 

5

Режимно-секретний відділ

3.6

Відомості про стан режиму секретності в суді

 

5

Режимно-секретний відділ

3.7

Відомості за сукупністю всіх показників про стан охорони державної таємниці, що містяться в звітах та в пояснювальних записках до них

 

5

Режимно-секретний відділ

3.8

Відомості, що містяться в номенклатурі секретних справ суду

 

5

Режимно-секретний відділ

3.9

Відомості, що містяться в номенклатурі посад працівників суду, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці 

 

 

5

Режимно-секретний відділ

3.10

Відомості, що містяться в облікових формах (картках) та в листуванні з питань оформлення суддям та працівникам апарату суду допуску до державної таємниці

 

5

Режимно-секретний відділ

3.11

Відомості, що містяться в протоколах засідань експертної комісії суду з питань таємниць та проведення експертизи цінності документів

 

5

Режимно-секретний відділ

3.12

Відомості, що містяться переліках, актах в зв’язку з  відбором та знищенням або передачею на державне архівне зберігання, переглядом грифів секретності та експертною оцінкою матеріальних носіїв секретної  інформації  

 

5

Режимно-секретний відділ

3.13

Відомості, що містяться в облікових формах (журналах) в зв’язку з обліком секретних документів і справ

 

5

Режимно-секретний відділ

3.14

Відомості, що утворюються в секретному діловодстві в зв’язку із здійсненням правосуддя

 

5

Режимно-секретний відділ

3.15

Відомості, що містяться в актах обстеження приміщень на придатність для проведення секретних робіт

 

5

Режимно-секретний відділ

4.      Технічний захист інформації з обмеженим доступом.

4.1

Відомості про планування заходів з технічного захисту інформації з обмеженим доступом

 

5

Режимно-секретний відділ

4.2

Відомості про організацію технічного захисту інформації з обмеженим доступом

 

5

Режимно-секретний відділ

4.3

Відомості про результати квартальних перевірок наявності конструктивних елементів та пристроїв КТЗІ та КСЗІ в АС класу "1" другої категорії

 

 

5

Режимно-секретний відділ

4.4

Відомості про результати службових розслідувань в зв’язку з витоком інформації з обмеженим доступом технічними каналами, порушенням вимог нормативних документів в сфері технічного захисту інформації

 

5

Режимно-секретний відділ

4.5

Відомості, що містяться в актах обстеження та категоріювання засобів ДРТ, об’єктів інформаційної діяльності, де циркулює інформація з обмеженим доступом

 

 

5

Режимно-секретний відділ

4.6

Відомості за сукупністю всіх показників про стан технічного захисту інформації з обмеженим доступом, що містяться в звітах та в пояснювальних записках до них

 

 

5

Режимно-секретний відділ

5.      Технічний захист інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі.

5.1

Відомості про планування заходів з технічного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі суду

 

 

5

Головний спеціаліст з інформаційних технологій

5.2

Відомості за сукупністю всіх показників про стан технічного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі суду, що містяться в звітах та в пояснювальних записках до них

 

5

Режимно-секретний відділ

5.3

Відомості за сукупністю всіх показників про апаратно-програмний склад засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу в інформаційно-телекомунікаційній системі суду

 

 

5

Головний спеціаліст з інформаційних технологій

5.4

Відомості, що містяться в актах категоріювання об’єктів інформаційної діяльності суду

 

5

Головний спеціаліст з інформаційних технологій

6.      Цивільний захист, мобілізаційна підготовка, військовий облік та бронювання.

6.1

Відомості за сукупністю всіх показників про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації цивільного захисту та мобілізаційної підготовки, володіння якими дає змогу заінтересованій стороні ініціювати витік службової інформації в суді

 

 

 

5

Відділ діловодства та обліку звернень громадян – канцелярія суду

6.2

Відомості про чисельність працівників та військовозобов'язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій

 

5

Начальник режимно-секретного відділу - відповідальний за військовий облік та бронювання

 

 

Голова комісії:

Керівник  апарату суду  Н.П.Король  

 

Члени комісії:

С.В.Карпенко

А.М.Островська         

О.М.Козлов

Г.М.Пасєка

Є.В.Мошихін

О.П.Коваленко

О.В.Боднарчук    

В.Г.Іванюк